OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jan Škrášek
sídlem Bieblova 165/24, 613 00 Brno,
identifikační číslo: 87519992
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tickin.cz


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Jana Škráška, se sídlem Bieblova 165/24, 613 00 Brno, identifikační číslo: 87519992 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv (dále jen „smlouva o poskytování služeb” a „kupní smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod poskytovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.tickin.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
  1. Službou se rozumí služba poskytovatele poskytovaná prostřednictvím webové stránky spočívající v umožnění zakoupení vstupenek na kulturní a společenské akce pořádané třetí osobou (dále jen “pořadatel”) kupujícímu.
  2. Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi pořadatelem a kupujícím prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo prostřednictvím prodejní sítě ohledně prodeje vstupenek na kulturní a společenské akce. Práva a povinnosti stran z kupní smlouvy upravují obchodní podmínky pořadatele.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Kupující provede návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb vyplněním rezervačního formuláře a kliknutím na tlačítko “Zaplatit vstupenky” (dále jen “žádost o rezervaci”). Údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné a poskytovatel neodpovídá za jejich správnost.
  2. Kupující souhlasí, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.
  3. Současně s doručením žádosti o rezervaci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené kupujícím při rezervaci souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen “akceptace”). Doručením akceptace kupujícímu je uzavřenoa smlouva o posyktování služeb.
  4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  5. Předmětem smlouvy o poskytování služeb je používání webové stránky za účelem uzavření kupní smlouvy.
  6. Smlouva o poskytování služeb nabývá učinnosti dnem jejího uzavření.
  7. V případě, že kupující poruší některou svou povinnost výplývající se smlouvy o poskytování služeb nebo z obecně závažných právních předpisů, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb je dle tohoto článku účinná okamžikem doručení druhé smluvní straně. Není-li stanoveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
  8. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
  9. Ukončením smlouvy o poskytování služeb nejsou dotčena práva a povinnosti z kupní smlouvy.
 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o vstupenkách, a to včetně uvedení cen jednotlivých druhů vstupenek. Ceny vstupenek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Pro objednání vstupenek vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaných vstupenkách (objednávané vstupenky „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a
   2. způsobu úhrady kupní ceny vstupenek
  3. Před zasláním objednávky poskytovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „Zaplatit vstupenky“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Při využití služby ePlatba je kupující přesměrován do internetového bankovnictví banky, prostřednictvím něhož kupující odešle platbu.
  4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  5. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi pořadatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Poskytovatel neprodleně po obdržení potvrzení o úhradě zašle vstupenky na elektronickou adresu kupujícího.
  9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle poskytovatel na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
  10. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
  11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně prostřednictvím platebního systému společnosti ComGate Payments, a.s.
  2. Poskytovatel nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  3. Poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté poskytovatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Od smlouvy je možno odstoupit pouze v případě zrušení akce nebo při změne místa či termínu akce pořadatelem
  2. Vypořádání závazků (tj. vrácení vstupného) výplývajících z kupní smlouvy je blíže specifikováno ve čl. 11.
 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
  2. Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@tickin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle poskytovatel na elektronickou adresu kupujícího.
  4. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zpracovatelů plateb nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Citlivé vstupní údaje, zadávané do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 2. DORUČOVÁNÍ
  1. Oznámení týkající se vztahů poskytovatele a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  2. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce poskytovatele.
 3. REKLAMACE A VRÁCENÍ VSTUPNÉHO
  1. Odstoupení od smlouvy je možné pouze v případě zrušení akce nebo změny místa čí termínu akce. V jiných případech se zakoupené vstupné nevrací, a to zejmána z důvodu, že kupní smlouva je smlouvou pro využití volného času a plnění je poskytováno dle předem známého a určeného termínu.
  2. Vzhledem k tomu, že poskytovatel není pořadatelem žádné akce, veškeré závazky vůči kupujícímu plynou ze strany pořadatele akce.
  3. V případech, kdy je pořadatel povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou cenu vstupenky, či její část, může k výplatě peněz kupujícímu docházet prostřednictvím poskytovatele. V takovém případě poskytovatel vyplatí kupujícímu příslušnou částku nejpozději vždy do čtrnácti (14) dnů poté, co jí obdrží od pořadatele, a to maximálně do výše prostředků poskytnutých od pořadatele.
  4. O skutečnosti, jakým způsobem se bude zakoupené vstupné na zrušenou nebo změněnou akci vracet zpět kupujícímu, bude vždy kupujícímu zaslána informativní zpráva prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu uvedenou při nákupu vstupenky.
  5. Kupující bere na vědomí, že v případě zrušení akce nebo změny místa či termínu akce má kupující nárok pouze na vrácení ceny maximálně do výše vstupného. Veškeré náklady na doručení, manipulační poplatky, transakční poplatky, poštovné, apod. se nevrací.
  6. U poskytovatele nelze žádným způsobem uplatnit reklamaci na vstupné zakoupené mimo webové rozhraní obchodu nebo prodejní síť.
 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: Jan Škrášek, Bieblova 165/24, 613 00 Brno, adresa elektronické pošty info@tickin.cz.

V Brně dne 9. 12. 2018